Medezeggenschap

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad. Daarmee wordt invulling gegeven aan de Wet Medezeggenschap waarin is opgenomen hoe de inspraak is geregeld binnen het onderwijs.

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad. Daarmee wordt invulling gegeven aan de Wet Medezeggenschap waarin is opgenomen hoe de inspraak is geregeld binnen het onderwijs.

De Medezeggenschapsraad van de Braskörf telt in totaal acht gekozen leden:

Voorzitter:     Alberdina Kientz (ouder) en Robert Flap (ouder)
Penningsmeester:    
Lid:     Heidie Kiewiet (leekracht)
Lid:     Lianne Bustin (leerkracht)
Lid:     Sieta te Kolstee (leerkracht)
Lid:     Wouter Schuringa (ouder)
Lid:     Maaike Ekema (ouder)
Secretariaat:     Kees de Vries (leerkracht)
Adviserend lid:     Johan van der Mark (directie)

Zij hebben adviesrecht en/of instemmingsrecht in een groot aantal zaken die de school betreffen.

Jaarlijks zijn er in oktober, voorafgaand aan de zakelijke ouderavond, verkiezingen. De zittingstermijn voor een gekozen MR-lid is twee jaar.

De directie is geen lid van de MR. Wel is de directie als adviseur aanwezig en kan om advies of toelichting worden gevraagd. Agendapunten die o.a. aan de orde komen zijn: het schoolplan, het formatieplan, ouderbetrokkenheid, de schoolgids en verkeersveiligheid rondom de school.

De MR vergadert maandelijks, uitgezonderd de vakantiemaanden. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het schoolgebouw. De vergaderingen van de MR beginnen om 19.30 uur.